Polityka Prywatności

Korzystanie z serwisu internetowego azul-grzybowo.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies, które określają w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa użytkowników serwisu.

Dokument jest zgodny z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).


Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem danych i operatorem serwisu jest Zbigniew Mleczek, ul. Żeglarska 5, 78-132 Grzybowo. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z administratorem poprzez adres email kontakt@azul-grzybowo.pl.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Korzystanie z serwisu

Możesz korzystać z naszego serwisu internetowego bez konieczności podawania swoich danych.
W celu zapewniania bezpieczeństwa i zarządzania serwisem, w celach analityczno-statystycznych oraz na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych zapisujemy w tzw. logach serwera dane takie jak np. nazwa żądanego pliku, adres IP, data i godzina pobrania, przesłana ilość danych.
Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane także w celu monitorowania aktywności odwiedzających serwis, tworzenia analiz i statystyk odwiedzin serwisu oraz w celu prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych.
Dane te te nie pozwalają na identyfikację Twojej osoby, a przetwarzamy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu operatora serwisu.

Formularze kontaktowe

W celu obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, formularz rezerwacyjny) będziemy przetwarzali dane, które podasz w formularzu.
Konieczne jest wypełnienie pól opisanych jako obowiązkowe, ich niepodanie uniemożliwi nam przyjęcie zgłoszenia i udzielenie odpowiedzi. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Wymagamy jedynie podania tych danych, które są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy lub które są wymagane od strony prawno-rachunkowej. 
Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy lub  do czasu wycofania wyrażonej zgody lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych (w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora)
Czas przetwarzania danych może być przedłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi lub jeśli wymagają tego przepisy prawa.
Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane lub anonimizowane.

Jakie masz uprawnienia?

Masz prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

W zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z administratorem.

Masz prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora, a także - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika - w innych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego lub są profilowane.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

W związku z realizacją usług Twoje dane osobowe powierzamy zewnętrznym podmiotom:

 • dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
 • podmiotom, wykonującym usługi konsultingowe lub audytowe w zakresie systemów informatycznych,

Możemy także przekazać Twoje dane osobowe właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Do jakich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych przekazujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy profilujemy Twoje dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Ciebie decyzje?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym dane gromadzone za pośrednictwem plików cookies, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników,  jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Przetwarza danych w tym zakresie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem, że wyraziłeś zgodę na wykorzystania plików cookies. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki. Możesz ją w każdym momencie wycofać, w szczególności przez wyłączenie plików cookies w Twojej przeglądarce i usunięcie plików cookies na Twoim komputerze.


Polityka cookies

Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisu.

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

Nasz serwis używa ciasteczek w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Używając ciasteczek nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Rodzaje używanych ciasteczek

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa
 • pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu i tworzenia statystyk

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?

W serwisie mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek:

 • sesyjne - pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony,
 • stałe - pozostają na Twoim urządzeniu zgodnie z ustawioną “długością życia” lub do momentu usunięcia.

Ciasteczka podmiotów trzecich.

Korzystając z serwisu możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z nami  podmiotów trzecich: Google. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia ciasteczek albo je usunąć?

Zazwyczaj przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 

Mit der Nutzung der Internetseite azul-grzybowo.pl akzeptieren Sie die folgenden Bedingungen der Datenschutzrichtlinie und der Cookie-Richtlinie, die festlegen, wie wir die personenbezogenen Daten und die Rechte der Website-Nutzer schützen.

Das Dokument entspricht der Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 vom 27. April 2016. (DSGVO).

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung?

Für die Datenerfassung und die Datenverarbeitung auf dieser Website ist verantwortlich: Zbigniew Mleczek, ul. Żeglarska 5, 78-132 Grzybowo. Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und zu Ihren Rechten wenden Sie sich an den Betreiber über die E-Mail-Adresse: kontakt@azul-grzybowo.pl

Was ist das Ziel und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten?

Nutzung der Website

Sie können unsere Website nutzen, ohne uns Ihre Daten angeben zu müssen.
Zur Gewährleistung der Sicherheit und zur Verwaltung der Website, zu analytischen und statistischen Zwecken sowie zur Durchführung von Gerichts-, Schieds- und Mediationsverfahren werden in den sog. Logs des Servers solche Daten gespeichert wie Name der angeforderten Datei, IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Abrufs, Menge der übertragenen Daten.
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Daten zur Überwachung der Aktivität der Website-Nutzer, zur Erstellung von Analysen und Statistiken der Website-Besuche und zur Durchführung von Marketingaktivitäten für Sie.
Mit diesen Daten können Sie nicht identifiziert werden und die Daten werden auf der Grundlage der berechtigten Interessen des Website-Betreibers verarbeitet.

Kontaktformulare

Zur Bearbeitung von Ihren Anfragen (zum Beispiel über das Kontaktformular, Buchungsformular) werden Ihre Daten aus dem Formular von uns verarbeitet.
Es ist notwendig die Pflichtfelder auszufüllen, sonst können wir Ihre Anfrage nicht bearbeiten und nicht beantworten. Die Datenverarbeitung ist für die Erfüllung des Vertrages notwendig.

Ist die Angabe der Daten erforderlich?

Wir verlangen lediglich die Angabe von Daten, die für den Abschluss und die Erfüllung des Vertrages oder die aus rechtlichen oder buchhalterischen Gründen erforderlich sind.
Sonst ist die Angabe der Daten freiwillig.

Wie lange werden wir Ihre Daten verarbeiten?

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer des Vertrages oder bis Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben oder bis wir Ihren wirksamen Einspruch gegen die Verarbeitung der Daten erhalten haben (in Fällen, in denen die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ein berechtigtes Interesse des Administrators ist)
Die Dauer der Speicherung kann verlängert werden, wenn die Speicherung für die Ermittlung und Geltendmachung von eventuellen Ansprüchen oder zur Verteidigung gegen die Ansprüche oder wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist, erforderlich ist.
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden die Sicherungskopien dauerhaft vernichtet oder anonymisiert.

Was sind Ihre Rechte?

Sie haben das Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten, das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung sowie das Recht auf Übertragung der Daten.

Im Umfang, in dem Ihre Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung gespeichert werden, kann Ihre Einwilligung jederzeit durch Kontaktaufnahme mit dem Administrator widerrufen werden.

Sie haben das Recht, gegen die Verarbeitung Ihrer Daten zu Marketingzwecken, wenn die Verarbeitung im Zusammenhang mit dem berechtigten Interesse des Administrators und auch - aus Gründen, die mit der besonderen Situationen des Nutzers verbunden sind - in sonstigen Fällen, wenn die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten das berechtigte Interesse des Administrators ist, Einspruch zu erheben.

Sie haben das Recht gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Einspruch zu erheben, wenn Ihre Daten zu Zwecken des direkten Marketings verarbeitet oder profiliert werden.

Sie haben das Recht eine Beschwerde im Zusammenhang mit den von uns zu verarbeitenden Daten bei der Aufsichtsbehörde, dem Generalinspektor für den Schutz personenbezogener Daten zu erheben (Adresse: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

An wen geben wir Ihre personenbezogenen Daten weiter?

Im Zusammenhang mit der Ausführung der Leistung werden Ihre personenbezogenen Daten an folgende externe Stellen übermittelt:

Betreiber von IT-Systemen,
Beratungs- und Auditstellen im Bereich der IT-Systeme,
Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch an die zuständigen Behörden oder an Dritte weitergeben, die auf der rechtlichen und gesetzlichen Grundlage eine Auskunft verlangen.

An welche Drittländer oder internationale Organisationen werden Ihre personenbezogenen Daten übermittelt?

Ihre personenbezogenen Daten werden außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums an Google LLC basierend auf entsprechenden rechtlichen Garantien, die die Standardvertragsklauseln über den Schutz personenbezogener Daten sind, die von der Europäischen Kommission genehmigt werden, übermittelt.

Werden Ihre personenbezogenen Daten profiliert? Werden Ihnen gegenüber Entscheidungen getroffen?
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, einschließlich der über Cookies gesammelten Daten zu Marketingzwecken im Zusammenhang mit der gezielten Versendung von verhaltensbezogener Werbung an Nutzer. Die Verarbeitung personenbezogener Daten umfasst auch die Profilerstellung von Nutzern, sie wird jedoch keine rechtlichen Konsequenzen für Sie haben oder Ihre Situation wesentlich beeinträchtigen. Die Verarbeitung von Daten in diesem Zusammenhang basiert auf dem berechtigten Interesse des Administrators und dies erfolgt nur, wenn Sie der Verwendung von Cookies zugestimmt haben. Diese Zustimmung kann durch die entsprechende Konfiguration des Browsers ausgedrückt werden. Sie können sie jederzeit widerrufen, insbesondere indem Sie Cookies in Ihrem Browser deaktivieren und Cookies auf Ihrem Computer löschen.

Cookies-Politik

Wenn Sie der Verwendung von Cookies nicht zustimmen, sollten Sie Ihre Browsereinstellungen entsprechend ändern oder die Website verlassen.

Was sind Cookies?

Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone gespeichert und aufbewahrt werden, während Sie verschiedene Websites im Internet besuchen. Ein Cookie enthält normalerweise den Namen der Website, von der es kommt, die "Lebensdauer" des Cookies und die zufällig generierte eindeutige Nummer, die zur Identifizierung des Browsers verwendet wird, mit dem die Website besucht wird.

Wozu verwenden wir Cookies?

Unsere Website verwendet Cookies zu Werbe- und Statistikzwecken und zur Anpassung unserer Website an die individuellen Bedürfnisse der Nutzer.
Durch die Verwendung von Cookies identifizieren wir niemals die Identität der Nutzer aufgrund von Informationen, die in Cookies gespeichert sind.

Arten von verwendeten Cookies

Die Website verwendet die folgenden Arten von Cookies:

 • Cookies, mit denen Sie die auf der Website verfügbaren Dienste nutzen können
 • Cookies zur Gewährleistung der Sicherheit
 • Cookies zur Speicherung von Informationen über die Nutzung der Website und zur Erstellung von Statistiken.

Wie lange werden die Daten in Cookies gespeichert?

Auf der Website können zwei Arten von Cookies verwendet werden:

 • Sitzungscookies - bleiben auf Ihrem Gerät nur während der Nutzung der Website,
  permanent Cookies - sie bleiben auf Ihrem Gerät entsprechend der eingestellten "Lebensdauer" oder bis sie entfernt werden.
 • Cookies von Drittanbietern. Während der Nutzung dieser Website können Sie Cookies von Dritten erhalten, die mit uns zusammenarbeiten: Google. Weitere Informationen zu Cookies finden Sie auf den Websites der jeweiligen Drittanbieter.

Wie kann ich die Cookie-Einstellungen ändern oder löschen?

Webbrowser lassen in der Regel standardmäßig die Speicherung der Cookies auf dem Rechner des Users zu. Diese Einstellungen können vom User geändert werden. Diese Einstellungen können insbesondere so geändert werden, dass die Cookies in den Einstellungen des Webbrowsers blockiert oder über deren jeweilige Postierung im Benutzergerät informiert wird. Detaillierte Informationen zu den Möglichkeiten und Arten des Umgangs mit Cookies finden Sie in den Einstellungen der Software (Webbrowser).